Ekonomi och Finans

Ekonomikompassen är en sida om finans och ekonomi ur olika perspektiv. Såväl företag som individer påverkas ständigt av världsekonomin oavsett i vilken utsträckning dessa kan påverka vad som för tillfället sker. Denna webbplats fokuserar på såväl nyheter som tips och publicerar information som relaterar till ekonomi som begrepp och ämne. Factoring, fakturafrågor, banker och finansieringssätt avhandlas enkelt och begripligt på denna sida.

För individen är ekonomi, det dagliga hanterandet av pengar, räkningar, inköp och hur du väljer att spendera dina pengar. Vi kallar även detta för privatekonomi.  Inom privatekonomi är det en privat persons inkomster, utgifter, tillgångar och skulder man talar om. Utgifter som är vanliga är boendekostnader, transportkostnader och kostnader för saker som mat, kläder och andra varor man förbrukar. När det gäller inkomster är det oftast lön, avkastning av kapital eller någon form av bidrag. Det kan även vara så att man driver någon form av rörelse. Då kan det dock sammanfalla med termen företagsekonomi. En ekonom, är en person som intresserar sig för vad individen gör för val när det gäller sina pengar. Ekonomen har en utbildning inom ekonomi och har goda kunskaper inom detta ämne.

Stor variation

Ekonomi är i grund och botten ”läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet”. Det svenska ordet ekonomi används dock vardagligen och ofta i en bredare bemärkelse än så. Ekonomi kan syfta på både system för resurshantering likväl som studier av dessa system. Inom den akademiska världen hittar vi även termer som nationalekonomi och företagsekonomi. Inom nationalekonomi hittar vi termer som mikroekonomi och makroekonomi. För att kunna prata och diskutera ekonomi är det bra att veta vad dessa termer innebär, likväl vad knapphet står för.
När det kommer till knapphet, så syftar termen på förhållandet mellan de begränsade resurser som vi som individer har med vad vi önskar och vad vi behöver. När vi talar om resurser så innebär det inte bara pengar, utan även tid och kompetens för individen och talar om vi ett helt land, så innebär begränsade resurser kapital, arbetskraft, teknik och naturresurser. Alla resurser är begränsade till vad vi önskar och vad vi behöver. Det innebär att en person måste fatta ett beslut om vilka varor eller tjänster som den kan köpa samt vilken de måste avstå från. Givetvis varierar dessa värderingar mellan individer, men några av dem har formats som ett resultat av vilka resurser som för personen i fråga är knappa. På grund av denna knapphet, så måste personer fatta beslut om hur de ska allokera sina resurser. Ekonomer i sin tur studerar varför vi gör dessa val och hur vi individer allokerar våra resurser på det effektivaste sättet.

Makro- och mikroekonomi

Ekonomi observeras ur två olika perspektiv. Dessa perspektiv är makroekonomi och mikroekonomi. Nationalekonomer studerar beteendet hos enskilda aktörer vilket är detsamma som mikroekonomi och ekonomier som helhet vilket är makroekonomi. Makroekonomer tittar på ett lands totala produktion och på vilket sätt som det landet allokerar sina begränsade resurser av mark, kapital och arbetsresurser för att de ska kunna maximera sina produktionsnivåer. Samt hur de gynnar handeln och tillväxten för de framtida generationerna. Mikroekonomer gör ungefär samma sak, men de utgår från enskilda individer och företag istället. Som mikroekonom studerar man de delar som utgör helheten inom ekonomin. Man kan alltså genom att analysera människors beteende ur särskilda aspekter få fram hur personer reagerar på sådana saker som prisförändringar.