Ekonomisk liberalism

I vår värld av olika religioner, livsåskådningar, tolkningar och teorier finns det väldigt många varierande åsikter och olika sätt att se på saker. Just liberalism, eller ekonomisk liberalism som det också kallas, är en typ av samhällsåskådning där man strävar efter att åstadkomma personlig och ekonomisk frihet i ett samhälle. Trots att själva teorin i sig baseras på människans frihet finns det även där varierande teorier som beskriver vad liberalismen handlar om. I denna text redogör vi för ekonomiska liberalism och dess beskrivning.

Vad innebär ekonomisk liberalism?

Som nämnt ovan så är ekonomisk liberalism, eller bara liberalism, en typ av samhällsåskådning där man vill uppnå personlig och ekonomisk frihet, och där man talar för hur viktigt just det är. Liber betyder fri på Latin, och alltså betyder det ungefär ”den fria ismen”. Man betonar människans rätt till att ha ett fritt liv, i alla lägen. Anledningen till att man även kopplar just liberalismen till en typ av ekonomisk teori eller samhällsåskådning är för att dess åskådare verkligen vill betona människans rätt till frihet, och att de då syftar på frihet i form av både yttrandefrihet, religionsfrihet och slutligen ekonomisk frihet. Det är alltså en politisk ideologi som talar för frihet, därav kopplingen till liberalismen och dess fria syn på människan och dess leverne.

 • Varför just ekonomisk liberalism?
  De som anser sig följa eller ”tillhöra” liberalismen anser alltså att det är otroligt viktigt att människan har rätt till egen frihet när det kommer till talan, religion och ekonomi. Att de just betonar vikten av både personlig och ekonomisk frihet är just den anledningen till att man även kallar teorin för ekonomisk liberalism.

  När man inom ekonomisk liberalism talar om just ekonomisk frihet syftar man på det faktum att man vill få köpa och sälja precis som man själv vill, och att varje människa alltså ska få ha en fri tolkning eller syn på ekonomiska handlingar av olika slag. Eftersom den ekonomiska liberalismen också utvecklats i parallellt och rätt nära andra former av nationalekonomiska teorier så har de utvecklats åt liknande riktning när det kommer till vissa frågor och uppfattningar om saker och ting, där ekonomisk liberalism tagit efter andra teorier och där andra teorier tagit efter dem.

 • Vad står den ekonomiska liberalismen för?
  För att få en så klar och tydlig bild som möjligt av den ekonomiska liberalismen så kan vi helt enkelt sammanfatta det med att det är en samhällsåskådning som tagit efter den politiska teorin liberalismen, där liber betyder just frihet. Liberalismen talar starkt för den enskilda människans förutsättningar för att fritt kunna forma sitt liv på egen hand, både med sig själv och i samspel med andra människor. De tre viktigaste punkterna för liberalismen är att ha frihet när det kommer till de tre följande faktorerna;
  Yttrandefrihet
  Religionsfrihet
  Ekonomisk frihet

Däremot finns det olika åsikter inom liberalismen när det kommer till vissa punkter, men i och med att just den ekonomiska friheten var det som skapade själva ideologin så är det något man håller på starkt i alla lägen. Om man anser sig tillhöra eller följa den ekonomiska liberalismen menar man alltså att all handel ska vara fri. Med det menar de också att staten helt skulle tas bort från ansvaret av att styra handeln, och att hinder som tullar, regleringar och handelsspärrar skulle avskaffas. Det skulle helt enkelt vara varje mans eget ansvar att själv bestämma allt vad gällde handel, och att det skulle kallas för frihandel. Idag är ekonomisk liberalism och liberalism samma sak.

Hur uppkom den ekonomiska liberalismen?

Det var under 1700-talet som den ekonomiska talaren Adam Smith hade en annan idé om hur samhällets ekonomiska marknader skulle styras, varpå han bestämde sig för att strida mot den dåvarande marknadsliberalismen och grena ut på sin egen väg. Denna inriktning var något som kom att kallas för liberalism, och utvecklades sen till ekonomisk liberalism. Det som vi idag kallar för liberalism är en betydligt mycket bredare gren än bara en viss inriktning av den politiska ideologin, och alltså var det nödvändigt att man förtydligade att Smith stred för just den ekonomiska friheten i sammanhanget. Liberalism är det större begreppet som innefattar olika inriktningar, och ekonomisk liberalism blev en del av det. Ekonomisk liberalism var alltså det namn som ideologin kallades för under dess framväxt, som kom att äga rum efter industrialistens framväxt under 1500- 1600- talet. Under den tiden var den rådande ekonomin i Europa riktigt bra, och den handel som då skapats hade bidragit till ett rikt samhälle.

Det i sig innebar att ekonomin tagit en ny riktning, där ett flertal ekonomiska tänkare fick chansen att lyfta fram sina tankar och idéer om hur ekonomin skulle fortsätta på det positivt växande spåret. Adam Smith var en av dessa talare, som menade på att den ekonomiska tillväxten skulle öka ytterligare om all handel var fri. Dock rådde det redan vad vi idag kallar för marknadsliberalism, och som i sig ofta förknippas med just ekonomisk liberalism. Däremot kan man säga att den ekonomiska liberalismen föddes ur marknadsliberalism, i och med att Smith sa emot den och skapade en egen väg med att annat ekonomiskt tänk.

Den fria marknaden

Adam Smith är alltså skaparen av den ekonomiska liberalismen, och det var han som inledde tankesättet om att ekonomin skulle vara ostörd och att det skulle råda handelsfrihet i landet. Där syftade han på avskaffningen av hinder och spärrar som reglerade ekonomin, där både staten och tullar räknades in. Hans främsta tanke var att handel och utbyta av varor och tjänster skulle ske på en så kallad fri marknad, där var man för sig skulle få avgöra hur ett köp eller en försäljning skulle gå till genom att göra det som man ansåg var bäst för sig själv. Om var man handlar efter det som skulle gynna dem själv mest så borde det på sikt gynna landet, tänkte han.

Ekonomisk liberalismEnligt honom var det en självklarhet att människan alltid agerade och handlade med sunt förnuft, och att det sunda förnuftet då ledde till att de gjorde det som var bäst för dem själva. Detta tänkte han skulle gynna ekonomin och dess tillväxt, just för att han ansåg att allas egenintresse skulle skapa ett bra ekonomiskt flöde.
Det fanns alltså inte så mycket av hinder eller regleringar beräknade i hans beräkning, och allt som kom att bli ett problem i form av fattigdom eller arbetslöshet skulle han själv ta ansvar för att lösa. Prissättningar skulle också komma att bli hans ansvar vid behov, det vill säga i de lägen då marknaden inte klarade av att lösa det på egen hand.

Olika teorier av ekonomisk liberalism

När man talar om ekonomisk liberalism syftar man alltså på den form av liberalistiska inriktning som så starkt talar för bland annat ekonomisk frihet, där handeln in direkt ska styras av sig själv och de som agerar aktörer. Ekonomisk liberalism kan också kallas för marknadsliberalism, just för att det syftar på marknadens frihet.

Som med alla andra nationalekonomiska inriktningar och åskådningar finns det såklart olika tappningar och teorier när det kommer till den ekonomiska liberalismen, som då strider i olika riktningar om vad den faktiskt innebär och vad den talar för. Det finns vissa anhängare som betonar den ekonomiska friheten på ett sätt som strikt följer den grundläggande tanke Adam Smith hade, alltså att varken stat eller liknande regleringar skulle få styra över marknaden eller hindra den från att flöda fritt på sin egen marknad och efter de aktörer som var en del av den. Där talar man i de allra flesta fall om teorin under namnet marknadsliberalism, just för att de förespråkade avskaffningen av den feodala ekonomin (merkantilism) och att ekonomin istället skulle styras av handlingarna mellan enskilda personer och företag. Sen finns det andra anhängare som motsäger sig denna

Sen finns det andra anhängare som anser att teorin om den ekonomiska liberalismen inte handlar om att hela marknaden ska vara så strikt styrd av varken eller av de två olika sidorna, och att de istället anser att det kan vara lite av en blandning. Andra ser på det med väldigt andra tankar och menar istället på att staten faktiskt kan få vara delaktig och att det ändå kan innebär ekonomisk frihet för de flesta.

Sammanfattning av ekonomisk liberalism

När man talar om just ekonomisk liberalism som politisk ideologi syftar man alltså på den inriktning av liberalism som främst förespråkar den ekonomiska friheten och varje mans rätt till att få göra fria ekonomiska val i livet. Det var tack vare talesmannen Adam Smith som denna liberalistiska inriktning fick fart, där han ansåg att marknaden kunde styra sig själv utan några som helst hinder eller regleringar.

Han menade på att om alla personer fick handla som de själva ville för att gynna sig själva så skulle även landets ekonomiska tillväxt öka. Med hans idé om att avskaffa staten, tullar och andra likande hinder fick hans politiska ställning en del motsägelser från olika håll, även från de som ansåg sig tillhöra den ekonomiskt främjande inriktningen.

Med andra ord finns det även olika inriktningar av den ekonomiska liberalismen, trots att tanken om den fria marknaden alltid är det som utgör grunden. Varje persons enskilda och ekonomiska frihet är det som utgör hela grunden och uppkomsten av den ekonomiska liberalismen, där just den ekonomiska friheten och det egna ansvaret är viktigast.